ข้อตกลงเงื่อนไขการจอง

ข้อตกลงเงื่อนไขการจอง ทัวร์ญี่ปุ่น

ข้อตกลงเงื่อนไขการจอง ทัวร์

ข้อตกลงเงื่อนไขการจอง ทัวร์ บริษัททัวร์ชั้นนำที่ท่านวางใจ ด้านบริการท่องเที่ยว เดินทาง ราคาทัวร์ที่คุณเลือกได้ ท่องเที่ยวในรูปแบบส่วนตัวหรือหมู่คณะ Tel:02-443-2410-4

1. วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี นางสาวณัฐพร พลสมบัตินันท์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ออมทรัพย์ สาขานนทบุรี 140-4-30684-5
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ออมทรัพย์ สาขานนทบุรี 218-2-62553-4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์ สาขา สวนใหญ่ 145-1-13775-3
ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด ออมทรัพย์ สาขานนทบุรี 302-241306-7
2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ แฟกซ์ 0-2443-2415
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนเงินก่อนการเดินทาง 15 วัน

ข้อตกลงเงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

Leave a Reply